Bekräftelsebehov hos barn

Bekräftelsebehov hos barn

Bekräftelse är ett grundläggande mänskligt behov och det är avgörande för vårt välmående och vår självkänsla. Men vad händer när bekräftelsebehovet hos barn blir destruktivt?

I en tid där likes, kommentarer och delningar har blivit vardag, kan bekräftelse pratas om på ett annorlunda sätt än tidigare. Istället för att vara uppmuntran och stöd, kan den ibland bli till en pressande jakt på beundran. För tonåringar kan detta ha en stark påverkan på självkänsla och självuppfattning.

Barn som söker bekräftelse

Alla behöver bekräftelse och känna sig sedda, värdefulla och älskade. Men när det blir en orealistisk och konstant strävan efter yttre bekräftelse kan det leda till negativa konsekvenser. Exempelvis kan det skapa en känsla av otillräcklighet, låg självkänsla och en ständig rädsla för att bli avvisad eller ogillad. Det kan även bidra till en osäkerhet kring den egna identiteten och en känsla av att behöva anpassa sig för att bli accepterad.

"Barn som söker bekräftelse säger något till oss"

Som förälder är det viktigt att vara medveten om hur vi kommunicerar med våra barn och hur vi ger bekräftelse. Det handlar ganska lite om att ge beröm och uppmuntran för prestationer, utan mer om att bekräfta barnens värde som individer. Att skapa en trygg och tillåtande miljö där barn kan vara sig själva utan rädsla för avvisning eller kritik är avgörande för deras välmående.

En sund syn på bekräftelse handlar om att fokusera på autentisk och meningsfull kommunikation som bygger på äkta känslor och samhörighet. Att lära barn att vara medvetna om sina egna känslor och att uttrycka dem på ett konstruktivt sätt är en viktig del för att främja deras psykiska hälsa och självständighet.

”Destruktiv” bekräftelse kan vara kopplat till vårt behov av att passa in i samhället och tillhöra en social grupp. Som människor är vi sociala varelser och vi strävar ofta efter att bli accepterade och uppskattade av vår omgivning. När vi upplever att vår bekräftelse kommer med villkor eller att den är baserad på yttre faktorer som utseende eller prestation, kan det leda till beteenden som att jämföra sig med andra, känna avundsjuka och försöka anpassa sig för att bli godkänd.

Barn och sociala medier - bekräftelsebehov

En annan intressant aspekt är att reflektera över hur bekräftelse kanske sågs på ett annat sätt förr i tiden. Innan sociala medier fanns, var bekräftelse mer lokaliserad till närmaste omgivning såsom familj, vänner och lärare. Det fanns inte samma möjligheter att ständigt bli bekräftad av en stor publik. Det kan vara värt att reflektera över hur detta påverkar dagens kids och deras självbild. Forskning har visat att det finns en stark koppling mellan användningen av sociala medier och den upplevda bristen på bekräftelse. När vi ständigt jämför oss med andra och mäter vårt eget värde baserat på antalet likes eller följare, riskerar vi att hamna i en negativ spiral av bekräftelsesökande. Det är viktigt att vara medveten om den påverkan sociala medier kan ha och att lära barn att hantera det på ett hälsosamt sätt. (Inte en enkel uppgift).

Likes och följare blir till siffror som snabbt kan ge en känsla av tillfällig lycka eller otillfredsställelse. Detta kan skapa en beroendeframkallande cykel där ungdomar söker efter mer och mer bekräftelse för att fylla tomrummet. En viktig del av att hantera destruktiv bekräftelse är att främja en stark självkänsla hos ungdomar. Genom att hjälpa dem att identifiera och värdera sina egna inre kvaliteter och styrkor, oberoende av yttre bedömningar, kan vi bidra till att bygga upp deras motståndskraft.

Genom att lära barn att vara medvetna om sina egna känslor, att uttrycka dem och att vara empatiska gentemot andra kan vi skapa en grund för hälsosamma relationer och kommunikation. Det handlar om att visa barn att de är älskade och värdefulla för den de är, inte för prestationer eller yttre attribut.

        "Vi vuxna måste tänka på hur vi ger bekräftelse"

Det är viktigt att vara medveten om vårt eget beteende och vilken typ av bekräftelse vi ger som vuxna. Om vi pratar om beröm kan det vara viktigt att fokusera på ansträngning, process och personliga egenskaper snarare än enbart resultat och prestation. Bekräftelse är en grundläggande del av vårt välmående, men det är också viktigt att vara medveten om när det blir destruktivt. Genom att skapa en medvetenhet kring hur bekräftelse påverkar oss och våra barn kan vi arbeta mot att undvika destruktiva beteenden.

Det lilla barnet behöver bekräftelse. Bekräftelse på att hen är älskad precis som hen är. Detta fortsätter såklart genom livet – utan någon bekräftelse alls blir inte livet bra. Idag har vi verktyg för att ge mycket bekräftelse väldigt snabbt, eller tvärtom – inte få någon bekräftelse alls i ett ”hav” där det känns som att alla andra får det. Detta är naturligtvis inte speciellt sunt, men samtidigt är det något vi i alla fall till viss del kanske måste acceptera. I mitt huvud blir vår uppgift som vuxna ännu större än tidigare – vår fiende är starkare. Krafterna som säger ”du duger inte” skriker högre. Den livsviktiga bekräftelsen på att barn är älskade precis som de är och att de har ett värde som står över alla prestationer och ytligheter i världen blir kanske ännu viktigare idag? Kanske behöver vi vara ännu mer medvetna kring hur vi agerar?

 

Mycket kommer givetvis helt naturligt – kärlek är inte svårt att ge. Men att ägna en tanke eller två till de otaliga gånger barnen idag dagligen får veta att de inte duger skadar nog inte.

Prata med barnen om detta. Bekräfta dem och lyft dem och ignorera inte att de utsätts för något du och jag nog inte utsattes för som små. Den stormen måste vi vuxna vara skyddet i, tänker jag. Är det tufft att få till dessa samtal, att hitta ingången eller få det att bli naturligt kan jag varmt rekommendera våra känslokort. Du hittar korten här.